Obsah

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

DPS

 

sídlo:                                       Pečovatelská služba

Zahradní 307

569 02 Březová nad Svitavou

kontakt:                                  telefon: 461 521 181, 734 750 374,

e-mail: dps@brezova.cz

www.brezova.cz/pecovatelska-sluzba

kontaktní osoby :

vedoucí PS a sociální pracovnice:      tel. 461 521 181

pečovatelka:                                    tel. 734 750 374,  461 521 181

 

POSLÁNÍ:

Pečovatelská služba města Březová nad Svitavou usiluje o udržení běžného života seniorů a osob se zdravotním postižením, které se ocitly v nepříznivé životní situaci formou poskytnutí přiměřené pomoci a podpory při zachování způsobu života v domácím prostředí uživatelů.

Cílem pečovatelské služby je pokud možno co nejdéle a v co největší míře podpořit zachování jejich způsobu života, na který byli doposud zvyklí.

 
   

Pečovatelská služba nabízí klientům na území města Březová nad Svitavou:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

FORMA,  MÍSTO A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 

Forma poskytované služby

 

 

terénní

 

Místo poskytované služby

 

 

v jednotlivých domácnostech klientů, kteří mají trvalé bydliště v katastrálním území města Březová nad Svitavou

Kapacita poskytované služby

 

15 klientů

 

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

Pečovatelská služba je poskytována seniorům starším  50 let, kteří potřebují z důvodu vysokého věku,  zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti pomoc další osoby při zajištění svých potřeb, kterou jim nemůže nikdo z okruhu osob blízkých zajistit.

PROVOZNÍ DOBA:

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny s výjimkou státem uznaných svátků.

vedoucí PS a sociální pracovnicestředa                        8.00 – 12.00 hod.      

pečovatelka:                                  pondělí - pátek          7.30 – 16.00 hod.

Čas, četnost a rozsah služby je vždy sjednán individuálně s uživatelem dle jeho aktuální potřeby, zdravotního stavu, osobních cílů a schopností.

 

CÍLE:

 

  • podpora zachování dovedností a schopností uživatele v co největší míře a po co nejdelší dobu
  • podpora při zajištění základních osobních potřeb uživatele tak, aby mohl zůstat co nejdéle v domácím prostředí
  • pomoc při vyřízení záležitostí na úřadech, u lékařů a jiných institucí, které uživateli pomohou prožívat běžný život v domácím prostředí
  • klient, který žije ve své domácnosti navyklým způsobem života s podporou naší služby, rodiny, případně dalších návazných služeb při zajištění chodu domácnosti vyplývající z každodenních potřeb uživatele

 

 

ZÁSADY:

respekt:

akceptujeme osobnost klienta, jeho přání a zvyklosti

partnerský přístup:

klienti jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální služby, respektujeme názory a přání klienta, snažíme se o empatický přístup a srozumitelnou komunikaci s klientem

důstojnost:

dbáme na zachování lidské důstojnosti uživatelů, snažíme se jednat s klienty v úctě, snažíme se chránit jejich práva

individuální přístup:

přistupujeme ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, snažíme se vnímat jeho potřeby a přání

flexibilita:

snažíme se pružně reagovat  na potřeby a požadavky klientů

DALŠÍ INFORMACE

Webové  stránky zabývající se problematikou seniorů: